OP – NAM – 890133CRMB-(MD.D) – DÂY KIM LOẠI – PIN

3.847.000 3.463.000